Algemene voorwaarden voor meerdanhealing.nl

Artikel 1 Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met meerdanhealing.nl betreffende de deelname aan activiteiten als healing, opleidingen en automatische healing.

 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd door meerdanhealing.nl

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen meerdanhealing.nl en de opdrachtgever komt tot stand door het schriftelijk of mondeling aanmelden door de opdrachtgever

 2. Bij de aankoop, verklaart de opdrachtgever de algemene voorwaarden en de aankoopvoorwaarde van meerdanhealing.nl te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen meerdanhealing.nl en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. Een opdrachtgever zoals in lid 1 bedoeld kan ook een ter zake handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van de opdrachtgever.

Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever 

 1. De opdrachtgever voor een aankoop heeft het recht deelname aan, of de aankoop voor een product te annuleren.

 2. Annulering kan alleen schriftelijk of per e-mail plaatsvinden. Telefonische annuleringen dienen altijd schriftelijk door de opdrachtgever te worden bevestigd. Meer dan healing.nl stuurt bij ontvangst van een annulering een bevestiging van die annulering en een omschrijving van de bijbehorende consequenties.

 3. De opdrachtgever kan het product kosteloos annuleren binnen 14 dagen na aankoop, doch uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de healing. Automatische healings zijn uitgesloten van deze regeling.

 4. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de betreffende activiteit wordt door meerdanhealing.nl het bedrag gerestitueerd onder aftrek van € 25, = administratiekosten. Bij annulering tot 2 dagen voor de aanvangsdatum restitueert meerdanhealing.nl 50% van het aankoopbedrag, daarna 0%. 

 5. De reden van annulering speelt in alle gevallen geen rol. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de poststempel of het verzonden emailbericht, dus de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd.

Artikel 4 Annulering, uitstel en weigering door meerdanhealing.nl

 1. Meerdanhealing.nl heeft het recht tot twee werkdagen voor de eerste uitvoeringsdatum een activiteit te annuleren of uit te stellen indien daartoe door meerdanhealing.nl voldoende reden aanwezig wordt geacht. Meerdanhealing.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade. Bij annulering wordt het eventueel reeds betaalde deelnemersbedrag volledig terugbetaald door meerdanhealing.nl.

 2. Indien daartoe door meerdanhealing.nl voldoende reden aanwezig wordt geacht kan meerdanhealing.nl besluiten (een gedeelte van) een activiteit op een andere plaats en/of datum te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld.

 3. Bij datumwijziging van een activiteit is de opdrachtgever geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De opdrachtgever kan in dat geval de activiteit kosteloos annuleren, of een andere datum overeenkomen.

 4. Meerdanhealing.nl heeft het recht een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht op terugbetaling van het volledige door deze aan meerdanhealing.nl betaalde bedrag.

 5. Bij wanbetaling heeft meerdanhealing.nl het recht de opdrachtgever uit te sluiten van toekomstige deelname aan activiteiten van meerdanhealing.nl.

 6. Meerdanhealing.nl behoudt zich het recht voor om een opdrachtgever de toegang tot een activiteit te ontzeggen, als deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers. Meerdanhealing.nl neemt van tevoren contact op met deze opdrachtgever als deze zodanig in gebreke blijft dat uitsluiting van deelname dreigt.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met totstandkoming van een overeenkomst verplicht meerdanhealing.nl zich, zich naar beste inzicht en vermogen in te spannen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de opdracht uit te voeren.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft meerdanhealing.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde.

 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan meerdanhealing.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan meerdanhealing.nl worden verstrekt. 

Artikel 6 Contractsduur, uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van de activiteiten zoals aangekondigd in informatiemateriaal op internet en email. en schriftelijk bevestigd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Bij langdurige activiteiten heeft meerdanhealing.nl het recht een deelnemer om haar moverende redenen niet toe te laten tot een volgend opleidingstraject. Er bestaat in dat geval voor de opdrachtgever geen recht op restitutie van voorgaande opleiding.

 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever meerdanhealing.nl daarom schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van uitvoering daardoor worden beïnvloed. Meerdanhealing.nl zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 3. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal meerdanhealing.nl de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 4. In afwijking van lid 3 zal het meerdanhealing.nl geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8 Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever

 1. In geval de opdrachtgever na aanvang van de activiteit deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de opleiding deelneemt, is de opdrachtgever, ongeacht de reden, betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.

 2. Tussentijdse beëindiging van de activiteit dient schriftelijk te worden gemeld. Het niet langer bijwonen van de lessen wordt niet gezien als afmelding.

Artikel 9 Prijzen en facturering

 1. Tenzij anders vermeld geldt voor overeenkomsten met Meerdanhealing.nl dat daarin een vast honorarium is vastgesteld conform aangekondigd in informatiemateriaal op internet, email etc. en opgenomen in de bevestiging en de facturen.

 2. Prijzen zijn bindend.

 3. Prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, inclusief BTW.

 4. De kosten van een activiteit worden vooraf bij de bevestiging van de aanmelding gefactureerd. De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen uiterlijk zeven dagen voor aanvang opleiding op de door meerdanhealing.nl aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 5. Bij niet-betaling volgt binnen 7 dagen een herinnering om uiterlijk binnen 7 dagen alsnog het bedrag te voldoen. Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt meerdanhealing.nl zich het recht voor de opdrachtgever uit te sluiten van deelname aan de activiteit. De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor zijn betalingsverplichting. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag, inclusief eventueel te berekenen BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf zeven dagen voor aanvang van de activiteit.

 6. De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een daadwerkelijke of vermeende tekortkoming van meerdanhealing.nl, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van opdrachtgever ter zake.

 7. Gespreide betaling is alleen mogelijk bij een positieve beschikking op een schriftelijk verzoek daartoe. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend bij de administratie van meerdanhealing.nl.

Artikel 10 Incassokosten 

Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat meerdanhealing.nl vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten van het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 11 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. Meerdanhealing.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Meerdanhealing.nl behoudt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten dienen door de opdrachtgever uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de met betrekking tot werkzaamheden schriftelijk aan meerdanhealing.nl te worden gemeld.

 2. Indien een klacht gegrond is, zal meerdanhealing.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal meerdanhealing.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Indien meerdanhealing.nl aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aantoonbare opzet of grove schuld van Opleidingscentrum Mirre of haar ondergeschikten.

 2. Opleidingscentrum Mirre is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 3. De schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het aankoopbedrag dat de opdrachtgever heeft betaald aan meerdanhealing.nl

Artikel 15 Overige bepalingen

 1. Voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden voor worden schriftelijk vastgelegd.

 2. Geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan een onafhankelijke mediator.

 3. Indien bemiddeling van een mediator niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het gebied waar Meerdanhealing.nl gevestigd is.

 4. Op overeenkomsten tussen meerdanhealing.nl en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 5. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Gratis healing en spontane cadeaus wanneer je geabonneerd bent op onze nieuwsbrief

Alleen email waar jij beter van wordt

Contactgegevens Meer dan Healing

Daniël Kraak
Geleenstraat 1
1784 CR Den Helder
email: info@meerdanhealing.nl

Telefonisch contact mogelijk op afspraak. Maak een afspraak in ons reserveringssysteem of stuur een email

Kvk nr. : 76170691
Bank : NL 85 ABNA 0579470725

Wil je iets vragen?

Ja, ik meldt mij aan voor spontane acties en kans op gratis healing