Disclaimer voor het gebruik van  meerdanhealing.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van meerdanhealing.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Meer dan Healing. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Meer dan Healing is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Meer dan Healing.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Meer dan Healing te mogen claimen of te veronderstellen.

Meer dan Healing streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Meer dan Healing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van meerdanhealing.nl op deze pagina.

Privacy verklaring

Meer dan Healing Meer dan Healing, gevestigd aan Geleenstraat 1 1784 CR Den Helder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Meer dan Healing Geleenstraat 1 1784 CR Den Helder

Daniël Kraak is de Functionaris Gegevensbescherming van Meer dan Healing Hij is te bereiken via info@meerdanhealing.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meer dan Healing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@meerdanhealing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Meer dan Healing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (na toestemming)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Meer dan Healing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Meer dan Healing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meer dan Healing) tussen zit. Meer dan Healing gebruikt mailchimp om automatisch te reageren op inschrijvingen en emails. Dit ter bevestiging dat uw bericht is ontvangen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Meer dan Healing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: We gebruiken naam en personalia om contact op te nemen wanneer dat gewenst is. We wissen deze gegevens als deze langer dan een jaar niet gebruikt worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Meer dan Healing verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Meer dan Healing gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Meer dan Healing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@meerdanhealing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Meer dan Healing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Meer dan Healing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@meerdanhealing.nl

Verwerkersovereenkomst Onlineafspraken.nl en Meer dan Healing,

14-03-2018, pagina 1 van 5.

VERWERKERSOVEREENKOMST
PARTIJEN


Meer dan Healing gevestigd te Den Helder, Geleenstraat 1 , 1784 CR hierna te noemen: Opdrachtgever.
Contactpersoon Opdrachtgever: Daniël Kraak, info@meerdanhealing.nl


en


OnlineAfspraken.nl gevestigd te Utrecht, Savannahweg 8, 3542 AW, hierna te noemen: Verwerker.
Contactpersoon Verwerker: Raymond Frohwein raymondfrohwein@onlineafspraken.nl, 030-2412042.


OVERWEGINGEN
A. Verwerker verzorgt voor Opdrachtgever het mogelijk maken van online afspraken voor Meer dan
Healing en hiervan hebben Opdrachtgever en Verwerker een nadere overeenkomst gesloten.
B. Voor het uitvoeren van de opdracht levert Opdrachtgever de daarvoor noodzakelijke
persoonsgegevens aan bij Verwerker. Met betrekking tot het verwerken en beveiligen van deze
persoonsgegevens wensen partijen nu deze Verwerkersovereenkomst aan te gaan.
C. Verwerker zal de in deze overeenkomst opgenomen gegevens verwerken en beveiligen door
technische en organisatorische maatregelen, één en ander zoals hierna bepaald.


VERWERKERSOVEREENKOMST
Artikel 1 Verantwoordelijke en Verwerker
a. Opdrachtgever geldt ten aanzien van de in deze overeenkomst opgenomen gegevens als
‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en stelt
doel en middelen vast van de verwerking.
b. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van gegevens verstrekt aan Verwerker en alle afgeleiden hiervan.
c. Verwerker geldt als ‘Verwerker’ in de zin van de AVG en verwerkt de in deze overeenkomst
opgenomen gegevens uitsluitend in opdracht van Opdrachtgever. Onder gegevens valt alle
informatie welke voor uitvoering van de overeenkomst worden uitgewisseld zoals bedrijfsgegevens
en gegevens als bedoeld in de AVG.
Artikel 2 Opdracht en aanlevering persoonsgegevens
a. Opdrachtgever stelt de in deze overeenkomst opgenomen gegevens uitsluitend aan Verwerker ter
beschikking om de opdracht(en) onder de tussen hen geldende overeenkomst(en) uit te kunnen
voeren.
Verwerkersovereenkomst Onlineafspraken.nl en Meer dan Healing, 14-03-2018, pagina 2 van 5.
Artikel 3 Gebruik en bescherming gegevens
a. Verwerker zal de in deze overeenkomst opgenomen gegevens beveiligen, vertrouwelijk behandelen
en geheimhouden. Verwerker zal er voor zorgen dat zijn bij de uitvoering van de opdracht betrokken
werknemers de gegevens in de persoonsgegevens op een zelfde wijze beveiligen, vertrouwelijk
behandelen en geheim houden.
b. Verwerker heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de in deze
overeenkomst opgenomen gegevens te beveiligen tegen verlies of een vorm van onrechtmatige
verwerking conform het bepaalde in de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) richtsnoeren “beveiliging
van gegevens”. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere
verwerking van gegevens te voorkomen. Meer in het bijzonder, maar niet beperkt tot, draagt
Verwerker zorg voor:


1. gebruik wordt gemaakt van cryptografische bewerkingen om de gegevens die hij verwerkt te
beveiligen d.m.v. wachtwoorden bij de toegang van het systeem;


2. encryptie (versleuteling) wordt toegepast bij verzending van gegevens via internet en in andere
situaties waar gegevens kwetsbaar zijn voor toegang door onbevoegden (bijvoorbeeld
gegevens die via internet kunnen worden benaderd);


3. bij de opslag en verwerking van wachtwoorden gebruik wordt gemaakt van onomkeerbare
hashing;
c. Bij het toepassen van cryptografische technieken past Verwerker alle gangbare
voorzorgsmaatregelen toe die in overeenstemming zijn met de actuele stand van de techniek, zoals
goed ingericht sleutelbeheer en het gebruik van sleutellengten en versleutelingstechnieken en het
geheim houden van deze sleutels, wachtwoorden en/of andere toegangscodes en de toegepaste
encryptie voldoet minimaal aan de door ENISA aanbevolen standaarden.
d. Alle persoonsgegevens worden door Verwerker uitsluitend in Nederland (of Europa indien
overeengekomen) verwerkt.
e. Verwerker zal de in deze overeenkomst opgenomen gegevens niet voor doeleinden gebruiken of
verstrekken aan derden anders dan bepaald in deze overeenkomst.


Artikel 4 Informatieverplichtingen
a. Opdrachtgever erkent dat de informatieverplichtingen richting de betrokkenen – de natuurlijke
personen – waar het om uitwisseling van gegevens volgens deze overeenkomst gaat uitsluitend voor
rekening komen van Opdrachtgever.
b. Opdrachtgever garandeert dat hij aan zijn informatieverplichtingen heeft voldaan en de betrokkenen
onder meer heeft geïnformeerd over de doeleinden van de verwerking, en hen heeft gewezen op hun
recht van verzet, inzage, correctie en/of verwijdering.
c. Opdrachtgever staat er voor in dat het gebruik en verwerking van de in deze overeenkomst
opgenomen gegevens niet onrechtmatig is of een inbreuk oplevert op de rechten van derden en
vrijwaart Verwerker voor eventuele aanspraken van toezichthouders of derden terzake als uit
onafhankelijk onderzoek blijkt dat Verwerker alle in deze overeenkomst benoemde maatregelen
genomen heeft om incidenten te voorkomen.
d. Privacyrechten: De verwerker helpt u om te voldoen aan uw plichten als betrokkenen hun
privacyrechten uitoefenen (zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit)


Artikel 5 Vernietiging gegevens
a. Verwerker houdt de in deze overeenkomst opgenomen gegevens in opdracht voor Opdrachtgever.
b. Verwerker zal de in deze overeenkomst opgenomen gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk
voor uitvoering van de overeenkomst en op eerste verzoek van Opdrachtgever vernietigen of
Verwerkersovereenkomst Onlineafspraken.nl en Meer dan Healing, 14-03-2018, pagina 3 van 5.
verwijderen van de systemen van Verwerker binnen de termijn als dan door Opdrachtgever bepaald.


Artikel 6 Datalek
a. Indien en voor zover er door onbevoegde derden een inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging van
de systemen van Verwerker waardoor toegang mogelijk is (geweest) tot de in deze overeenkomst
opgenomen gegevens, die mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van de verwerkte
gegevens, zal Verwerker Opdrachtgever daarvan zo snel mogelijk doch uiterlijk 4 uur na ontdekking
in kennis stellen. Verwerker zal dan contact opnemen met de contactpersoon van Opdrachtgever
genoemd in deze overeenkomst.


Artikel 7 Opvolgen instructies verantwoordelijke
a. Verwerker zal (verdere) aanwijzingen van Opdrachtgever rondom verwerking van de in deze
overeenkomst opgenomen gegevens strikt opvolgen.
b. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Verwerker de in deze overeenkomst opgenomen
gegevens onmiddellijk vernietigen of verwijderen van zijn systemen.


Artikel 8 Wijziging overeenkomst
a. Wijziging van deze overeenkomst kan slechts schriftelijk plaatsvinden middels een door beide
partijen geaccordeerd voorstel.
b. Zodra de samenwerking is beëindigd, vernietigt Verwerker op verzoek van Opdrachtgever de
persoonsgegevens die hij van de Opdrachtgever heeft ontvangen, in welke vorm dan ook en toont dit
aan, tenzij partijen iets anders overeenkomen. Deze vernietiging moet, binnen nader overeen te
komen termijn, uitgevoerd worden en hiervan wordt een verslag gemaakt. Via mail wordt bevestigd
dat gegevens vernietigd zijn.
c. Elk van de partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval
van overmacht, waaronder mede begrepen een zodanige wijziging van wettelijke regels dat een
verdere voortzetting van de overeenkomst niet kan worden verlangd.
d. Bij het beëindigen van de overeenkomst met onmiddellijke ingang, wordt in de brief aan de
Verwerker de reden van beëindiging vermeld.


Artikel 9 Aansprakelijkheid
a. Indien de Verwerker tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze overeenkomst kan
Opdrachtgever hem in gebreke stellen. Verwerker is echter onmiddellijk in gebreke als de nakoming
van desbetreffende verplichting anders dan door overmacht binnen de overeengekomen termijn,
reeds blijvend onmogelijk is. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan de Verwerker een
redelijke termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale
termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is Verwerker in verzuim.


Verwerkersovereenkomst Onlineafspraken.nl en Meer dan Healing, 14-03-2018, pagina 4 van 5.


Artikel 10 Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting
a. Op deze overeenkomst en op alle geschillen die daaruit mogen voortvloeien of daarmee mogen
samenhangen, is het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan in verband met de verwerkersovereenkomst
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Verwerker is
gevestigd. Artikel 11 Ingangsdatum en duur


Artikel 11 Ingangsdatum en duur
a. Deze overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening van partijen en gaat in op de datum
van de laatste ondertekening.
b. Deze verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de overeenkomst waar deze deel
van uit maakt.
c. Wanneer er geen einddatum van de overeenkomst vooraf is bepaald en een van de partijen de
verwerkersovereenkomst wil opzeggen, dient een opzegtermijn van twee maanden in acht te worden
genomen. Opzegging vindt schriftelijk plaats.


Artikel 12 Naleving wet- en regelgeving
a. De statutair directeur-bestuurder van Meer dan Healing is Opdrachtgever en verantwoordelijke in de
zin van de AVG.
b. De afdeling directie is namens Opdrachtgever belast met het beheer van de binnen de afdeling
directie in beheer zijnde gegevensverwerkingen.
c. Verwerker verwerkt gegevens ten behoeve van Opdrachtgever, in overeenstemming met diens
instructies.
d. Verwerker heeft geen zeggenschap over de ter beschikking gestelde persoonsgegevens. Zo neemt
hij geen beslissingen over ontvangst en gebruik van de gegevens, de verstrekking aan derden en de
duur van de opslag van gegevens. De zeggenschap over de persoonsgegevens verstrekt onder deze
overeenkomst komt nimmer bij Verwerker te berusten.
e. Verwerker zal bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de in de overwegingen
genoemde werkzaamheden, handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving
betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Verwerker verwerkt persoonsgegevens slechts
in opdracht van de afdeling directie en zal alle redelijke instructies van de afdeling directie
dienaangaande opvolgen, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
f. Verwerker zal te allen tijde op eerste verzoek van de afdeling directie onmiddellijk alle van de
afkomstige persoonsgegevens met betrekking tot deze verwerkersovereenkomst ter hand stellen.
g. Verwerker stelt Opdrachtgever te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan
de verplichtingen op grond van de AVG, meer in het bijzonder de rechten van betrokkenen, zoals,
maar niet beperkt tot een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming
van persoonsgegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet.
Verwerkersovereenkomst Onlineafspraken.nl en Meer dan Healing, 14-03-2018, pagina 5 van 5.


Artikel 13 Overig
a. Wijzigingen op deze overeenkomst gelden alleen indien ondertekend door beide partijen.
ONDERTEKENING
Verwerker Opdrachtgever
Door: R. Frohwein Door: Daniël Kraak
Datum: 14-03-2018 Datum: 14-03-2018

Gratis healing en spontane cadeaus wanneer je geabonneerd bent op onze nieuwsbrief

Alleen email waar jij beter van wordt

Contactgegevens Meer dan Healing

Daniël Kraak
Geleenstraat 1
1784 CR Den Helder
email: info@meerdanhealing.nl

Telefonisch contact mogelijk op afspraak. Maak een afspraak in ons reserveringssysteem of stuur een email

Kvk nr. : 76170691
Bank : NL 85 ABNA 0579470725

Wil je iets vragen?

Ja, ik meldt mij aan voor spontane acties en kans op gratis healing